عوامل موثر در قبولی آزمون ارشد و دکتری 

 

 

 

 

 

 

 


درمسیرموفقیت درآزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت وسایر مراحل مهم زندگی ، عوامل و ابزارهای متفاوتی وجود دارد که هریک به سهم خود می تواند، تأثیرگذارباشد. دراین مطلب می خواهیم ، این عوامل و نکات را بررسی نماییم. بدون شک ، توجه به این موارد
، نقش بسیارمهمی درموفقیت افراد درعرصه های مختلف خصوصاً آزمون های مدیریتی خواهدداشت.
1.  ازهمین امروزتلاش کنید.
برای موفقیت باید قدرتک تک لحظات وفرصت های زندگی را بدانیم. بنابراین هیچ وقت منتظر زمان یا فرصت مناسب یا لحظات جادویی نباشیم. اگرقدر همین لحظه را ندانیم ، بابت از دست دادن آن پشیمان خواهیم شد. یادمان باشد، برای رسیدن به چیزی نباید منتظر آن بمانیم بلکه باید به سمت آن برویم. پس تا روز آزمون ، تلاش کنیم تا لحظه ای را ازدست ندهیم.
2. اراده ، رمز موفقیت ماست.
برای موفقیت ، هیچ گاه دیرنیست. اگراراده کنیم حتماً راهی هست. بعد از اراده ، تلاش و برنامه ریزی مناسب ، تنها چیزی است که مانیازداریم . برای رسیدن به موفقیت ، ذهنیت موفق لازم است. افراد ناامید ، هرگزطعم قبولی و موفقیت را نخواهندچشید.
3. یأس و ناامیدی را ازخود دورکنیم.
برخی از داوطلبان درمسیرمطالعاتی خود اعلام می کنند که قدرت تمزکزحواس نداریم و نمی توانیم به درستی مطالعه کنیم. تنها درمان این درد ، تلاش و کوشش فراوان است. به تدریج احساس یأس و نا امیدی ، تبدیل به قدرت و اعتماد به نفس خواهدشد.
4. آینده متعلق به کسانی است که ازرقابت دست نکشند.
دردنیای امروز، با توجه به فرصت های محدود، موفقیت سهم کسانی است که همواره با بیشترین تلاش وکوشش درعرصه ی رقابت حاضرهستند و هرگزبه عقب گام برنمی دارند .بنابراین باید آنقدر تلاش کنیم که موفقیت را حق مسلّم خود بدانیم . کسانی که دررقابت های مختلف ، عقب نشینی می کنند ، هرگز طعم موفقیت را نخواهندچشید.
5. از” متوسط ” بودن پرهیز کنیم.
“خوب” بودن برای موفقیت ، اصولاً کافی است لیکن برای موفقیت قطعی وکسب جایگاه های برتر، باید “عالی” بود. کسانی که” متوسط “هستند ، سرنوشت خود را به عملکرد دیگران سپرده اند . پس تلاش خود را بیشتر کنیم تا متوسط بودن را پشت سربگذاریم و به سمت خوب بودن و عالی شدن گام برداریم.
6. وقت صرف کردن برای انجام کاری که دراولویت نیست، آینده ی مارا به خطرمی اندازد.
ازعوامل تأثیرگذار درموفقیت ، فرصت شناسی وموقعیت شناسی است .پس اگرفعلاً اولویت زندگی ما ، قبولی درآزمون ارشد و دکتری مدیریت است ازسایرموارد غیرمهم ، اکیداً دوری کنیم. ما آنقدر فرصت نداریم که به مسائل غیرمهم وغیراساسی زندگی خودنیز بپردازیم. برای انجام این امور، همیشه فرصت هست .

7. دانش ، قدرت است.
برای موفقیت باید دانش و توان علمی خود را بیشترکنیم و هرچقدر بیشتر در این راه موفق باشیم، قدرت ما فزونی خواهدیافت .پس ، برای قدرتمندترشدن ، سعی کنیم تاحدامکان دانش و سواد خود را ارتقاء دهیم.
8. امید ، بالاترین سرمایه است.
برای موفقیت ، هیچگاه دیرنیست . پس هرگز، امیدخودرا ازدست ندهیم. اگربرنامه ، سعی و تلاش ومدیریت قوی را با”امید” همراه کنیم ، شانس موفقیت ما به نحوچشمگیری افزایش خواهد یافت . انسانی که امید ندارد ، دیگربهانه ای برای بودن و رقابت کردن نخواهد داشت.
9. شکست ، بیانگرفقدان اراده وتلاش است.
اگرکسی دررقابت یا مسابقه ای شکست بخورد، فقط می توان گفت : او به قدر کافی اراده و تلاش خود را صرف موفقیت خویش نکرده است. پس متهم کردن دیگران درعدم موفقیت ، کار افراد منطقی وخردمندنیست. مطمئناً دریک آزمون و رقابت برابر، همه به طورمساوی شانس موفقیت وپیروزی دارند لیکن موفقیت ، حق کسانی است که :
الف. بیشتر از دیگران تلاش می کنند.
ب. بهتراز دیگران ، زمان خود را مدیریت می کنند.
ج. کمتراز دیگران ، اشتباه می کنند

 

مسعود یگانه