درباره کنکور کارشناسی ارشدپرافتخارترین مرکز تخصصی کنکور مدیریت

 

« ... ما به اوّل بودن عادت کرده‌ایم ... » 

 

 

 


 


 

در این بخش می‌توانید اطلاعاتی همچون دروس، ضرایب آن‌‌ها و تعداد سوالات را در خصوص کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مشاهده نمایید. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره حضوری با تلفن های ؛ 88907924 - 88897670 تماس بگیرید


ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

30

3

تئوری های مدیریت

15

2

تحقیق در عملیات

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت اسلامی

15

4

بازاریابی

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

 

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

30

3

تئوری های مدیریت

15

3

مدیریت منابع انسانی

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت اسلامی

15

4

بازاریابی

 
ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

30

3

تئوری های مدیریت

15

2

مدیریت اسلامی

15

3

مالیه عمومی و بودجه

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

3

مدیریت منابع انسانی

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

15

2

مدیریت اسلامی

30

3

تئوری مدیریت

15

3

تحقیق در عملیات

20

3

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

3

مدیریت تولید

 

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

15

2

مدیریت اسلامی

30

3

تئوری مدیریت

15

2

تحقیق در عملیات

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت تولید

 
ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

 

150 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

15

2

مدیریت اسلامی

30

2

تئوری مدیریت

20

3

ریاضی و آمار

20

3

اقتصاد خرد و کلان

15

4

مدیریت مالی

15

4

ریسک و سرمایه گذاری

15

4

حسابداری مالی و صنعتی

 

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

 

150 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

30

3

تئوری های مدیریت

15

2

مدیریت اسلامی

15

2

تحقیق در عملیات

20

2

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت تولید

15

2

بازاریابی

 

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

 

 

 

 

 

180 دقیقه

30

3

زبان عمومی و تخصصی

20

3

ریاضی و آمار

20

2

اقتصاد خرد و کلان

15

2

مدیریت اسلامی

15

3

مبانی کارآفرینی

30

2

تئوری مدیریت

15

2

بازاریابی