پاسخنامه آزمون های آزمایشی 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود فایل پاسخنامه تمامی آزمون های آزمایشی کلیک کنید


کارشناسی ارشد

 

 

1. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 1 ، اینجا کلیک کنید.

2. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 2 ، اینجا کلیک کنید.

3. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 3 ، اینجا کلیک کنید.

4. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 4 ، اینجا کلیک کنید.

5. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 5 ، اینجا کلیک کنید.

6. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 6 ، اینجا کلیک کنید.

7. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 7 ، اینجا کلیک کنید.

8. جهت دانلود فایل PDF پاسخنامه آزمون مرحله 8 ، اینجا کلیک کنید.