مرحله اول آزمون های آزمایشی 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

از تمامی داوطلبان عزیز خواهشمندیم ، نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل حضور یابند.

 

 

بودجه بندی آزمون مرحله 1